วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้เลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ (ต้นลีลาวดี) ตามโครการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดุดส้วม) ห้องนำ้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต่อจากเดิม ถึงบริเวณบ้านนายเกลียว คงจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง