วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แอลกอฮลล์ ไม่น้อยกว่า ๗๐% จำนวน ๑,๘๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท เนื่องในการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บริเวณสามแยกไปทางไร่ นายถวัล สุรามาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านนางชญานัน บุตรอินทร์ ถึง บริเวณไร่ นางน้ำชื้น อินสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสำหรับใช้เลี้ยงรับรองการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค ภายในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายโสภี ยินวันดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค ภายในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายสลอ มูลภักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค ภายในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายประโพธิ์ วังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค ภายในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายธวัช เมฆฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง