วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต.ด่านช้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเดินสายแลนอาคารศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายวิชัย แสนทองซ้อน หมู่ที่ ๘ บ้านวังนำ้เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกเข้าหัวพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง