วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง สายดูดนำ้ดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บห ๖๖๐๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บห 6603 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนลาดยางสาย ๓๓๕๐ หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๒/๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตัดต่อกากบาทเพลาปั่นนำ้รถยนต์บรรทุกนำ้เอนกประสงค์ หทายเลขทะเบียน บล - ๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทเพื่อติดตั้งตามจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน 3 จุด รวม 15 ป้าย พร้อมโครงไม้ที่ใช้ประกอบในการติดตั้ง จำนวน 15 โครงและ ติดตั้งบริเวณหน้าที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ฟันบุ้งกี๋ และสลักล๊อกฟัน รถแบคโฮ ตค๕๒๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณไร่นายเกษร ศรีเดิมมา ถึง บริเวณบ้านนางขวัญ สีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง