วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุหวาย หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผ่อง ทานิน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อช่วยซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๘
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่ คสล. ขนาด ๘๐x๑๐๐ เซนติเมตร ชั้น ๓ และท่อ คสล. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร สีนำ้เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างกั้นห้องอาคารศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทาสีห้องสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แอมป์แบบล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง