วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละเอียด ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถังพ่นยาชนิดใช้แบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดป้องกันสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉีดนำ้เเรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลประทานเทพนิมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
2  เม.ย. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๘ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง