วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังนำ้พลาสตติก ความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร (ขาเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขวดพลาสติกใส่น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า ๗๐% จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นายโสภี ยินวันดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นายสลอ มูลภักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นายประโพธิ์ วังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นายจิรวัฒน์ ดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นางสาวไล้ วังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นางสาวแปง มูลภักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง