วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นว่างของ ๓ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนรางผ้าม่านสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรัง เพื่อช่วยซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลิลิค (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงานตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน รับรองประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงานตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง