วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเย็น บ้านนางดำ ทองสุข ถึง บ้านนายพิศาล พลเสน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมสายไร่นาย จรัลชัย จันทร์สุวรรณ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณบริษัทไร่ด่านช้าง ถึงบริเวณไร่นายสุชิน วงษ์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น(เติมน้ำมันเครื่อง รถแบคโฮ ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณไร่นายโชคชัย พุ่มมูล ถึง บริเวณบ้านนาง กรองแก้ว ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน พลาสติกใสอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๖๒๒๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง