วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๐๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๐๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2764) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างจัดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๕๔๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึง สะพาน หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแอร์รถยนต์บรรทุกนำ้ บล-๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ถึง ไร่ นายชัฏชนะ ธรรมศร หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง