วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า PC๒๐๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เปลี่ยนสายไฮโดรริก เครน รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 84-5101 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (เหงือบุ้งกี๋ชำรุด รถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดหน้ากากอนามัย โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดหน้ากากอนามัย โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทโครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๐๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง