วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๕ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถบรรทุกขยะ)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม สายพุหวาย หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปร่งวิว หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น ตำบลด่านช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๒๗๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เปลี่ยนแผ่นครัชวงเดือน รถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค ๓๖๓๘ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถแบคโฮ ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บนำ้รูปทรงแชมเปญ บริเวณประปาเดิมคุ้มห้วยผาก หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านวังน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง