วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อปูน ขนาด ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๑ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านนายสิทธิชัย สุวรรณทอง ถึง บริเวณบ้านนายภาสกร แย้มพิกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๑ บริเวณไร่นายทวน แฉล้ม ถึงไร่เพิ่มผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ จากแยกถนนลาดยางสาย ๓๐๔๓ ถึง บริเวณไร่นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถแบคโฮ ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ฟันบุ้งกี๋ และสลักล๊อกฟัน รถแบคโฮ ตค๕๒๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ นำ้ยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง