วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซักผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๙, ๑๓ และหมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนื วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดหน้าฝายบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ ปริมาณ ๓๓,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนตืส่วนกลาง กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บพ ๔๒๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗/๕๖/๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง