วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และเปลี่ยนไส้กรองแอร์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุและอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๔ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๓ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง