วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับใช้เลี้ยงรับรองการประชุมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แผ่นชิมบู้ชบุ๋งกี๋ รถแบคโฮ ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๔ , ๑๖ และหมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ประปา) ซ่อมแซมประปาภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อซีเมนต์ใยหิน) ระบายนำ้บริเวณบ้านนางลำดวน เฉยดี หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาศัยให้แก่คนพิการ นายใส พานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาศัยให้แก่คนพิการ นายสิทธิชัย ส้มฉุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง