วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเดินสายแลนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
เหมาซ่อมแซมกุญแจประตูบานสวิงห้องคลัง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนและคอสะพาน หมู่ที่ ๒,๖,๘,๑๒,๑๕ และหมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาพวงมาลา เพื่อการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล.ขนาด ๘๐x๑๐๐ เซนติเมตร ชั้น ๓ ท่อ คสล.ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร ชั้น ๓ และท่อ คสล. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างแะเครื่องดื่มโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถบรรทุกขยะ)หมายเลขทะเบียน บห ๖๖๐๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง