วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในเพื่อรองรับอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด และประตูเหล็กม้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนลาดยางข้างวัดหนองผือ ถึง บ้านเฉลียว รัศมีแก้ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ถึง บ้านนายโชติวรรณ โพธิ์พรหม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ถึง ไร่นายบรรจง แสนชู หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ถึง บ้านนางบังอร เพิ่มคล้าย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(มือควงปั่นเติมน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง