วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวประจำบ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ ๑๘ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำบ้านโป่งคอม หมู่ ๗ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ถึง ไร่นายหรั่ง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกนำ้ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้า อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขวดนำ้พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ซีซี พร้อมฝาเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง