วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บันไดอลูมิเนียม ขนาด สูง ๒ เมตร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประดู่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงสำหรับผสมนำ้ยาและเครื่องยนต์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และไข้ซิก้า อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางทางหลวง ถึง บ้านนางสาวธิติมา ภูฆัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง