วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ถึง ไร่นางคำ มะนาวหวาน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมถึงสะพานห้วยป่าไร่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนางสมหมาย เทียนกสิ ถึง บริเวณไร่นางทองใบ ปิ่นตระกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนเดิมสายบ้านหนองแก ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนายกัน กาฬภักดี ถึง บริเวณบ้านนายวิเชียร ปาลเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ) จำนวน ๑๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง