วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวืปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถเทรนเลอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๗๙๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวืปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสาธิตทำอาหารไก่ไข่อินทรีย์ และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวืปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถเทเลอร์ ๘๔-๗๙๖๗ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน พานดอกไม้ จำนวน ๑๐ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง