วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณไร่นายธวัช วิวัฒนชัยพงษ์ ถึง บริเวณไร่นางอัจฉรา บุญประครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างระบบประปาระบบหลัก หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านหนองอีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเจลล้างมือ โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ (โครงกาารอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างวัดพุน้ำร้อน ถึง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้าเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัย โดย นางเรียม ทรดี
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกากบาทและกรองโซล่า รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บล-๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง