วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจเช็คระยะ ๑๘๙,๐๐๘ กิโลเมตร (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อวาล์วน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บล-๒๘๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเจียร์ในจานดิสก์เบรคหน้า รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สายยางเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง