วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัย โดย นางอุไล พลจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัย โดย นางสาวพิมพิไล มะคนมอญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัย โดย นางสาวนงนุช เขาเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ยางยืดหรือไส้ไก่ จำนวน ๑๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หน้าแปลน PTO รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บพ 4287 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วแบบตาข่ายพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง