วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๕๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็นพื้นเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าผูกตกแต่ง สีฟ้า จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลค์เจ็ท โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง