วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ จากแยกถนนลาดยาง ๓๐๘๖ ถึง ถนนคอนกรีตเดิมฝั่งตะวันตกลานมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ถึง ไร่ นายสมชาติ ทองอินทร์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุหวายต่อจากเดิม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากหน้าวัดหนองเปาะ ถึง บ้านนายขันตี ธรรมศร หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เปลี่ยนขาเบรคชปปี้ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๑๐๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง