วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนางสมหมาย เทียนกสิ ถึง บริเวณไร่นางทองใบ ปิ่นตระกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนเดิมสายบ้านหนองแก ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนายกัน กาฬภักดี ถึง บริเวณบ้านนายวิเชียร ปาลเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ) จำนวน ๑๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต) จำนวน ๑๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางกระหมก ต่อจากเดิม ถึงไร่ นายเชษ ใจดี หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง