วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าผูกตกแต่ง จำนวน ๓ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างจัดวางแนวทุ่นตามโครงการจัดวางแนวทุ่น เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๑๐๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง