องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มท0809.4 ว9 ลว 9 มี.ค.63 แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของอปท.สิ้นสุดการอนุญาต [ 11 มี.ค. 2563 ]83
22 กำหนดโครงสร้างส่านราชการฯพ.ศ.2562 มท0809.2 ว 21 ลว 14 ก.พ.63 [ 18 ก.พ. 2563 ]1164
23 มท0809.3 ว0644 ลว 31 ม.ค.63 กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล [ 3 ก.พ. 2563 ]108
24 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นพ.ศ.2561 [ 28 ม.ค. 2563 ]83
25 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563-2565 [ 6 ม.ค. 2563 ]77
26 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 ธ.ค. 2562 ]77
27 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]75
28 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ครั้งที่1) [ 3 ต.ค. 2562 ]77
29 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 3 ต.ค. 2562 ]70
30 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]70
31 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2562 ]74
32 ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]70
33 ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]71
34 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 2 ต.ค. 2562 ]71
35 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2562 ]69
36 ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]71
37 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 1 ต.ค. 2562 ]78
38 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]72
39 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]71
40 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]72
41 ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544 [ 6 ก.ย. 2562 ]27
42 ประกาศหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์2562และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยฯ2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]74
43 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 16 ก.ค. 2562 ]77
44 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]79
45 ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ประกาศเลื่อนขั้นครู(แบบใหม่ปี62) [ 28 มิ.ย. 2562 ]74
46 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]13
47 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]13
48 แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 11 เม.ย. 2562 ]70
49 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 9 เม.ย. 2562 ]18
50 แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 5 มี.ค. 2562 ]85
51 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระกับสูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]78
52 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วครวฉบับที่ 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]78
53 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 12 ก.พ. 2562 ]74
54 ประกาศก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาจรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 7 ก.พ. 2562 ]72
55 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 [ 6 ก.พ. 2562 ]76
56 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]76
57 แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น [ 6 ก.พ. 2562 ]78
58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2562 ]77
59 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต.ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูทางการศึกษาอบต.สายงานการสอนพ.ศ. 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]70
60 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 [ 5 ก.พ. 2562 ]80
 
|1หน้า 2|3