องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ด่านช้างเรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ 2565) [ 26 ม.ค. 2565 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่องนโยบายและความโปร่งใส [ 26 ม.ค. 2565 ]0
3 ประกาศอบต.ด่านช้างเรื่องนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 26 ม.ค. 2565 ]0
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี พ.ศ.2561 - 2564 รอบ 12 เดือน [ 17 ม.ค. 2565 ]0
5 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาอบต.ด่านช้างประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป [ 14 ม.ค. 2565 ]0
6 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้ว [ 13 ม.ค. 2565 ]0
7 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกอบต.ด่านช้างที่แถลงนโยบายต่อสภาอบต.ด่านช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]0
8 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]0
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้าง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 22 ต.ค. 2564 ]64
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้าง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 22 ต.ค. 2564 ]50
11 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรรบุรี  เรื่อง  การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]43
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองคึ์การบริหารส่วงนตำบลด่านช้างและนายองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง  (ฉบับที่ 2) [ 8 ต.ค. 2564 ]39
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 6 ต.ค. 2564 ]38
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 6 ต.ค. 2564 ]36
15 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2563   [ 6 ต.ค. 2564 ]34
16 แบบแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]34
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี [ 6 ต.ค. 2564 ]30
18 แบบแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]31
19 แบบแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2564 ]32
20 แบบแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง [ 6 ต.ค. 2564 ]33
21 แบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2564 ]33
22 ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.ย. 2564 ]28
23 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงและยกเลิก [ 15 ก.ย. 2564 ]25
24 ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ก.ย. 2564 ]28
25 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]26
26 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]25
27 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย [ 9 มิ.ย. 2564 ]27
28 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2564 ]30
29 ประกาศ เรื่อง ผลสอบผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2564 ]29
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 31 พ.ค.64 [ 31 พ.ค. 2564 ]24
31 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]30
32 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2564 ]25
33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2564 ]26
34 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]25
35 รายงานการเงินประจำปี2563และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 5 เม.ย. 2564 ]28
36 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]25
37 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจดทะเบียนพานิชย์ ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]26
38 ข้อมูลสถิติการให้บริการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]25
39 ข้อมูลสถิติการให้บริการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินปีงบประมาณ2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]30
40 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองคลังปีงบประมาณ2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5