องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]1
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]5
4 ข่าวสารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เดือนมิถุนายน 65 [ 1 มิ.ย. 2565 ]11
5 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]17
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]20
7 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 พ.ค. 2565 ]42
8 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA [ 8 เม.ย. 2565 ]37
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]35
10 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ขยายกรอบ เวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]32
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]44
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]32
13 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]24
14 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]32
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]27
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]27
17 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]23
18 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]24
19 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 มี.ค. 2565 ]48
20 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]30
21 ประกาศ เรื่องรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2565 ]71
22 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]30
23 ประกาศ ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาผลและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]69
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "สุจริต โปร่งใส" [ 24 ก.พ. 2565 ]54
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]49
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]49
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 ก.พ. 2565 ]46
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2565 ]47
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 ก.พ. 2565 ]50
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 24 ก.พ. 2565 ]46
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]43
32 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2565 ]46
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ก.พ. 2565 ]54
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]64
35 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]47
36 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ก.พ. 2565 ]69
37 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]54
38 ประกาศ เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]51
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]43
40 ประกาศอบต.ด่านช้างเรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ 2565) [ 26 ม.ค. 2565 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7