องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]7
2 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เดือน มิถุนายน 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]7
3 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 7 พ.ค. 2564 ]7
4 ประกาส เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) [ 5 เม.ย. 2564 ]6
5 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]9
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 [ 30 ธ.ค. 2563 ]6
7 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2563 ]7
8 คำสั่ง การเเบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์ดารบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]11
9 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560 [ 30 ธ.ค. 2563 ]8
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 30 ธ.ค. 2563 ]9
11 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ต.ค. 2563 ]10
12 การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]8
13 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
14 การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]10
15 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุขจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
17 อัตราละของฐานในการคำนวรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่1) [ 1 ต.ค. 2563 ]8
18 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
19 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
20 ข้อบังคับงค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4