องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]12
2 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 ธ.ค. 2562 ]11
3 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ครั้งที่1) [ 3 ต.ค. 2562 ]14
4 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 3 ต.ค. 2562 ]13
5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]14
6 ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]13
7 ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]13
8 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 2 ต.ค. 2562 ]13
9 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2562 ]16
10 ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]14
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 1 ต.ค. 2562 ]15
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]18
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]15
14 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2561 ]15