องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 ต.ค. 2565 ]17
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]19
3 ข้อบังคับการบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]18
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 4 ต.ค. 2565 ]20
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]18
6 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]16
7 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]15
8 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 3 ต.ค. 2565 ]17
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]131
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในฐานการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 1 เม.ย. 2565 ]141
11 การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]129
12 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 24 มี.ค. 2565 ]171
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การแบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]137
14 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]126
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2564 ]132
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2564 ]138
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]133
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2564 ]125
19 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]128
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]142
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่1) [ 30 ก.ย. 2564 ]134
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]134
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]138
24 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]130
25 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เดือน มิถุนายน 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]136
26 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 7 พ.ค. 2564 ]130
27 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) [ 5 เม.ย. 2564 ]136
28 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]136
29 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 [ 30 ธ.ค. 2563 ]138
30 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2563 ]130
31 คำสั่ง การเเบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์ดารบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]136
32 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560 [ 30 ธ.ค. 2563 ]129
33 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 30 ธ.ค. 2563 ]129
34 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ต.ค. 2563 ]138
35 การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]129
36 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]125
37 การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]131
38 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุขจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]126
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]124
40 อัตราละของฐานในการคำนวรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่1) [ 1 ต.ค. 2563 ]122
 
หน้า 1|2|3