องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคุ้มห้วยพลู ต่อจากลาดยางเดิม ตอนที่ 1 หมูที่ 8 บ้านวังน้ำเขียว [ 28 ก.พ. 2562 ]14
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนลาดยาง ถึงไร่นายแดง หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ [ 26 ก.พ. 2562 ]16
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง [ 26 ก.พ. 2562 ]16
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ถึงไร่นายสมศักดิ์ หอมสุวรรณ หมูที่ 12 บ้านหนองอีนาค [ 26 ก.พ. 2562 ]16
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านโป่งค่าง หมู่ที่ 13 [ 25 ก.พ. 2562 ]15
26 ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนณราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง [ 20 ก.พ. 2562 ]17
27 ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านโป่งค่าง หมูที่ 13 [ 5 ก.พ. 2562 ]17
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนลาดยาง ถึงไร่นายขวัยชัย หมู่ที่ 15 บ้านหินลาด [ 24 ธ.ค. 2561 ]17
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนลาดยาง ถึง บ้านนายประเทือง มะกรูดอิน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนาตาปิ่น [ 21 ธ.ค. 2561 ]17
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณร้านค้านายสุนทร ถึง นางสังเวียน กุดดาวงษ์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองแก [ 21 ธ.ค. 2561 ]17
31 ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง แยกถนนลาดยาง ถึง ไร่นายขวัญชัย หมู่ทที่ 15 บ้านหินลาด [ 21 ธ.ค. 2561 ]15
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด) [ 11 ธ.ค. 2561 ]13
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-9140 CDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) [ 11 ธ.ค. 2561 ]14
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นำ้มันไฮโดริก แกลนลอนละ 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขฯ) [ 7 ธ.ค. 2561 ]14
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 ธ.ค. 2561 ]13
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน [ 7 ธ.ค. 2561 ]13
37 ประกาศแผนและยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]15
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]14
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]14
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]15
 
|1หน้า 2|3|4