องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการพ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]4
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมิน 63 [ 13 มี.ค. 2563 ]1
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]4
5 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 22 ส.ค. 2562 ]9
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ.2562และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]4
7 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 22 ก.ค. 2562 ]9
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]4
9 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 12 มิ.ย. 2562 ]7
10 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 5 มิ.ย. 2562 ]6
11 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 10 พ.ค. 2562 ]9
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ค. 2562 ]6
13 คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 26 เม.ย. 2562 ]5
14 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-ระบบแท่ง [ 19 เม.ย. 2562 ]7
15 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 10 เม.ย. 2562 ]4
16 คู่มือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2562 ]9
17 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 14 มี.ค. 2562 ]5
18 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 13 มี.ค. 2562 ]6
19 กระบวนการจัดการการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มี.ค. 2562 ]5
20 แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]8
 
หน้า 1|2