องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 พ.ย. 2562 ]163
2 รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 21 พ.ย. 2562 ]159
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 พ.ย. 2562 ]147
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 พ.ย. 2562 ]145
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 21 พ.ย. 2562 ]145
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 21 พ.ย. 2562 ]150
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 21 พ.ย. 2562 ]147
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 พ.ย. 2562 ]143
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 พ.ย. 2562 ]150
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฏิกูล [ 21 พ.ย. 2562 ]147
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 พ.ย. 2562 ]146
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 พ.ย. 2562 ]154
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 21 พ.ย. 2562 ]148