องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการความรู้ KM 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]11
2 แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]165
3 ประกาศ การใช้แผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]161
4 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะทำงานแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]171
5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการพ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]162
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]167
7 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมิน 63 [ 13 มี.ค. 2563 ]159
8 แผนการจัดการความรู้KMประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]158
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]169
10 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 22 ส.ค. 2562 ]167
11 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ.2562และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]172
12 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 22 ก.ค. 2562 ]163
13 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]166
14 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 12 มิ.ย. 2562 ]156
15 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 5 มิ.ย. 2562 ]212
16 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 10 พ.ค. 2562 ]163
17 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ค. 2562 ]214
18 คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 26 เม.ย. 2562 ]164
19 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-ระบบแท่ง [ 19 เม.ย. 2562 ]162
20 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 10 เม.ย. 2562 ]210
21 คู่มือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2562 ]166
22 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 14 มี.ค. 2562 ]161
23 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 13 มี.ค. 2562 ]163
24 กระบวนการจัดการการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มี.ค. 2562 ]162
25 แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]158
26 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]160
27 การบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]211
28 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]211
29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]161
30 วงจรการจัดการความรู้ KM [ 5 มี.ค. 2562 ]163
31 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]157