องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 10 ก.ย. 2564 ]156
2 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 10 ก.ย. 2564 ]173
3 การแจ้งประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 10 ก.ย. 2564 ]153
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 22 พ.ค. 2561 ]159
5 การขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2560 ]154
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 10 ม.ค. 2560 ]159
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]158
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]163
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2560 ]159
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ – เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 10 ม.ค. 2560 ]158
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน [ 10 ม.ค. 2560 ]149
12 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ [ 10 ม.ค. 2560 ]176
13 การรับชำระภาษีภาษีป้าย [ 10 ม.ค. 2560 ]159
14 การับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 ม.ค. 2560 ]155
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2560 ]154
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2560 ]159
17 รับเรื่องราวร้องทุกข์ – ร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2560 ]153
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 9 ม.ค. 2560 ]159
19 การขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ธ.ค. 2559 ]160