องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นายสิงห์ อ่างทอง ถึง บ้านนายประภัสสร อุตสาหะ หมู่ท่ี ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งดินดำ ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสด ภูผา ถึงลำห้วยกระเสียว ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านดงปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนลาดยางหลังโรงเรียน ถึงบริเวณไร่นายประมวน ภูฆัง หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งคอม-เขตติดต่อ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับสแตนเลส ประจำหมู่บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๐๔๓๐ สุพรรรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]3
16 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 14 ก.พ. 2567 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๗๙๖๘ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล. บ้านนางเรณู จิ๋วเจริญ ถึง บ้านนายประพัน จิ๋วเจริญ หมู๋ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถเทรเลอร์ ๘๔-๗๙๖๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]1
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]1
22 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 8 ก.พ. 2567 ]0
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]4
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท เรื่องกำหนดการชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]3
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]2
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]3
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) ซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณงาน ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]6
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]5
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ท่ี ๑๓ บ้านโป่งค่าง จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]4
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]3
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมูท่ี ๑๐ บ้านดงปอ จำนวน ๕ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]9
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]0
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]2
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๒๖๑๔ จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]0
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]0
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]0
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]2
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55