องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง การแบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]0
2 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]17
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 2 ต.ค. 2566 ]17
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]25
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 ต.ค. 2566 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]19
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]21
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(ครั้งที่1) [ 29 ก.ย. 2566 ]17
11 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]37
12 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]28
13 คำสั่ง การแบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]13
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 28 ก.พ. 2566 ]29
15 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 ต.ค. 2565 ]52
16 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]51
17 ข้อบังคับการบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]46
18 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 4 ต.ค. 2565 ]52
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]48
20 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]47
21 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]45
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 4 ต.ค. 2565 ]26
23 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 3 ต.ค. 2565 ]44
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]156
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในฐานการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 1 เม.ย. 2565 ]172
26 การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]159
27 ประกาศก.อบต.จ.สุพรรณบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]29
28 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 24 มี.ค. 2565 ]197
29 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การแบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]173
30 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]161
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2564 ]158
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2564 ]164
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]160
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2564 ]159
35 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]155
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]180
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่1) [ 30 ก.ย. 2564 ]161
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]163
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]174
40 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]160
 
หน้า 1|2|3