องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน์  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
นางณัชชา  อ่อนคำสี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายอลงกรณ์  ชาวอุทัย


พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุมล  ภู่อ่อน
นางสาววรัตน์กมล  ชุ่มทอง
นายชัฎชนะ  ธรรมศร
 คนงาน คนงาน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ