องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
  นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  

นางสาวกนกรัตน์  ใหญ่ยิ่ง นางพงษ์รัตน์  รอดสถิตย์
นางสาวบุญช่วย  สุนทรวิภาต
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
 
นางสาวภาวดี  ขุนศรีรักษร

นางสาวปวัณรัตน์  อยู่เกตุ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวอรพร  สอนเถื่อน

นายอนิรุตต์  จันทร์สุวรรณ
คนงาน

คนงาน


นางสาวดวงตะวัน  พิมพขันธ์

นางสาวจิรนันท์  เจริญอยู๋
 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)