องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
  นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  

นางสาวกนกรัตน์  ใหญ่ยิ่ง นางพงษ์รัตน์  รอดสถิตย์
นางสาวบุญช่วย  สุนทรวิภาต
ครู คศ. 2
ครู คศ. 2 ครู คศ. 2
 
นางสาวภาวดี  ขุนศรีรักษร

นางสาวปวัณรัตน์  อยู่เกตุ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอรพร  สอนเถื่อน

นายอนิรุตต์  จันทร์สุวรรณ
คนงาน

คนงาน


นางสาวดวงตะวัน  พิมพขันธ์

นางสาวจิรนันท์  เจริญอยู๋
 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)