องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
กองช่าง


นายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่างนายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ

สิบเอกทัตพงศ์  นนท์แก้ว

จ่าสิบเอกสมประสงค์ วรสวาสดิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายธีรยุทธ  ทองสุข

นางสาวสุนิศา  ธรรมขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเนื่อง  ทองรอด
นายภัทราพันธ์  ภาษีเนตร
นายสำราญ  พูลสมบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางนายสัญญา  สุวิสุทธิ์


พนักงานขับรถยนต์


นางสาวณัฏฐ์ชามา  จันทร
นายพันธ์ทิพย์  วังกาษร
นายสาธิต  แก้วสถิตย์
 คนงาน
คนงาน
คนงาน