องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์  
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์ นางณัชชา  มณีรัตน์
นางเสริมศรี  พูลสมบัติ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเกตศินี  ทีปะลา
นางสาวอภิรดี  วิเชียรชู
นางสาวมยุรา  สุขแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญขี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  อินทร
นายสุนทร  ทองรอด
นางสาววิภาวรรณ  รุ่งสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คนงาน
คนงาน