องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
092 - 2745315
 


 

  นายโอภาส  นนท์แก้ว
 
  รองปลัดดองค์การบริหารส่วนตำบล
092 - 2543884
 

 


นายโอภาส  นนท์แก้วรองปลัดอบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.นายปิยะพงษ์  คำพุทธ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 
นางสาวกาญจนทิพย์  สารถี
นายวิฑูรย์  โสมนัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานสูบน้ำ

นายยอดยิ่ง  พานิช นายเอนก  มากเทพพงษ์
นายพนม  ภูฆัง
พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวมาริษา  ใจมั่น นางสาวสุชาดา  กองจำปา นางสาวอุไรรัตน์  ตันภักดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
 
 นางสาวจุรีรัตน์ แย้มพิกุล
นางสาวมะยม  สังข์ทอง นางสาวภิญญาพัญช์  พันธุวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงาน คนงาน
 

 นายทนงศักดิ์  ซุยแป นางสาวพิมพ์วิไล กาฬภักดี
นางสาวธิดาพร  ลาภผลทวีคูณ
 คนงาน คนงาน
คนงาน