องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
สภา อบต.

 
 
   นายจำเนียร  แซ่ซื้อ  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 

โทร. 095-1205171
 
 
  นายสุพจน์   คำพล
 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
นางสาวศิริกานต์  ขวัญงาม
นายศราวุธ   ปัญญาคชไพศาล
นายธนกฤต    นาเอี่ยม
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 2
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 3
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 4
โทร. 087-1556954
โทร. 087-1994451 โทร. 098-3396333นายวิเชียร   เอกอ้น
นายประทีป  วงษ์สุวรรณ นายจำเนียร  แซ่ซื้อ
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 5
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 6
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 7
โทร. 083-3164359
โทร. 086-0136968
โทร. 095-1205171


นายไพรัช  กำแหงคุมพล
นายสุวิทย์    สุกิจจานนท์
นายใจ  เฉยดี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 8
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 9
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 10
โทร. 091-7457528
โทร. 095-2516398
โทร. 089-5469755นางสาวกัญญา  ชูเชิดธรรมกุล นายสมศักดิ์   หอมสุวรรณ
นายชัยรัตน์  น้ำเพชร
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 11
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 12
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 13
โทร. 081-8809807
โทร. 087-1599152
โทร. 098-4366659นายธีรัตน์  บุญมี นายสมคิด   คุณชมภู
นายสุพจน์   คำพล
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 14  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 15  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 16
โทร. 087-1570184
โทร. 092-2468191
โทร. 089-9110353นางสาวกิมเลี้ยง   วงษ์สุรี
นายสังเวียน   ปิ่นทกูล นายคำรณ   แป้นเขียว
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 17  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 18  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 19
โทร. 087-0770684 โทร. 081-0151801
โทร. 089-2582382นายพรหม   ยาสุวรรณ

นางสาวลัดดา   โพธิ์ศรี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 20
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 21
โทร. 093-3869788

โทร. 091-2645310