องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
  นายณรงค์   เกษประทุม    

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง

 

เบอร์โทร. 086-1687574นายประมวล  กาฬภักดี
นางคำแปง  ภูฆัง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 0806589474

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 0808169238

นายปัญญาพล  มาตรศรี


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร