องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเวทีประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน


เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยนายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการจัดทำ ทบทวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 และเพื่อเพิ่มเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งไม่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่เพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุนชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567) ขึ้นในครั้งนี้

2024-04-09
2024-04-09
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-18