องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นเยี่ยมบ้าน นางฉลวย รอดทัพทัน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


📣12/05/66 

    โดยนายณรงค์ เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบ นายโอภาส นนท์แก้ว รองปลัด อบต.ด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นเยี่ยมบ้าน นางฉลวย รอดทัพทัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4  ม.14 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพบรรเท่าความเดือดร้อนในเบื่องต้น และประสานส่งต่อข้อมูลขอความช่วยเหลือไปยัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี ต่อไป 🙏

2024-06-19
2024-06-19
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-27