องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน หมู่ที่ 19 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาจริยธรรมหลักอันพึ่งปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่

1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์

2.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

และโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของชุมชน และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยการมีจิตสาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล, และพนักงานจ้าง, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ในโอกาสนี้ ผู้จัดทำโครงการ ฯ ขอขอบพระคุณบุคคลกรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ ทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นอย่างดี

2024-06-19
2024-06-19
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-27