องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการมีการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่เพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และทราบปัญหาความต้องการ เพื่อกำหนดแนวทางและกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2024-07-16
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-25